جلسه صمیمی با حضور خانوم سعیدی و همه همکاران با هدف جمعبندی پروژه اپلیکیشن لی لی 
در این گردهمایی تغییرات و بررسی های لازم برای بهتر شدن پروژه انجام شد و خروجی اپ تا این مرحله مورد تایید قرار گرفت