جلسه و دیداری صمیمی با دکتر بادی مدیرعامل محترم هلدینگ کسب و کار مهرکام  و سعید قلندری مدیریت مهرکام جهت هماهنگی و پیشبرد پروژه ها