جلسه کاری همکاران سفارش دات نت جهت هماهنگی و بهبود عملکرد پیشبرد پروژه های استارت خورده و در حال اتمام 
و همچنین بررسی و بهبود راهکارهای ارائه خدمات به مشتریان در فضای مجازی