گفتگو با مهندس نبی هزارجریبی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دکتر آیدانی رئیس محترم پارک علم و فناوری
در حاشیه اکامپ 97