گفتگو با جناب معاون برنامه ریزی شهرداری

 

گفتگو و جلسه کاری با جناب "معاون برنامه ریزی شهرداری" با حضور "کامل آرخی" تسهیل گر و مدیر اجرایی
در حاشیه الکامپ 97

 

گفتگو با جناب معاون برنامه ریزی شهرداری