جلسه و دیدار با ریاست محترم صدا و سیما

  

جلسه و دیداری صمیمی با ریاست محترم صدا و سیما آقای عبدالحسینی در حاشیه الکامپ 97 

  

جلسه و دیدار با ریاست محترم صدا و سیما