دیدار صمیمی با آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

جلسه و دیداری صمیمی با جناب آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما که در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

دیدار صمیمی با آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران