برگزاری کلاس آموزشی اندورید در هر هفته
جهت ارتقاء و آمادگی همکاران برای انجام پروژه ها به صورت هماهنگ و تیم ورک