برگزاری کلاس آموزشی جهت ارتقاء همکاران

  برگزاری کلاس آموزشی اندورید در هر هفته
جهت ارتقاء و آمادگی همکاران برای انجام پروژه ها به صورت هماهنگ و تیم ورک

برگزاری کلاس آموزشی جهت ارتقاء همکاران