مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات

مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات

مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات

مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات

مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات

مصاحبه خبری صدا و سیما از مراسم رونمایی از اپلیکیشن نجات