جلسه و گفتگویی چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی