جلسه و گفتگویی چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی 

جلسه چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی

 

جلسه چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی

 

جلسه چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی