گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور و بازدید ایشان از سفارش دات نت در مرداد ماه 97

گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور

 

گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور