حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97

حضور فعال شرکت سفارش دات نت در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97 در سه غرفه مجزا صورت گرفت.
غرفه ها در سه بخش پارک علم و فناوری، شهرداری گرگان و وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داشتند.

حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97

حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97

حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97

حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97

حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97