سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس وبسایت و موبایل دارای بیش از 12 سال سابقه کار و ... ...
محبوبه آرمند

محبوبه آرمند

کارشناس مهندسی نرم افزار  برنامه نویس وبسایت دارای 5 سال سابقه کار و... ...
جمال الدین یارعلی

جمال الدین یارعلی

کارشناس ارشد ریاضی محض Web Developer دارای 5 سال سابقه کار و... ...
بنیامین چوکان

بنیامین چوکان

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس اندروید دارای 4 سال سابقه کار ... ...
سپیده سادات مظلومی

سپیده سادات مظلومی

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس وبسایت دارای 3 سال سابقه کار و ... ...
مهرناز عارفی نیا

مهرناز عارفی نیا

برنامه نویس وبسایت مهندسی زمین شناسی معدن  دارای 2 سال سابقه کار و ... ...
نسیبه اخلی

نسیبه اخلی

کارشناس بازاریابی کارشناس مدیریت کسب و کار حرفه ای دارای 6 سال سابقه کار و... ...
علی صفری

علی صفری

کارشناس نرم افزار برنامه نویس دارای 6 سال سابقه کار و ...  ...
بابک مرادی

بابک مرادی

کارشناس نرم افزار برنام نویس  دارای 5 سال سابقه کار  و  ...  ...
رضا رمضانی

رضا رمضانی

کارشناس کامپیوتر برنامه نویس دارای 3 سال سابقه کار  و... ...