نسیبه اخلی

کارشناس بازاریابی

کارشناس مدیریت کسب و کار حرفه ای
دارای 6 سال سابقه کار

و...