بابک مرادی

کارشناس نرم افزار

برنام نویس 

دارای 5 سال سابقه کار 

و  ...