سپیده سادات مظلومی

کارشناس مهندسی نرم افزار

برنامه نویس وبسایت
دارای 3 سال سابقه کار

و ...