مهرناز عارفی نیا

برنامه نویس وبسایت

مهندسی زمین شناسی معدن 

دارای 2 سال سابقه کار

و ...