علی صفری

کارشناس نرم افزار

برنامه نویس

دارای 6 سال سابقه کار

و ...