رضا رمضانی

کارشناس کامپیوتر

برنامه نویس

دارای 3 سال سابقه کار 

و...