تبریک


و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید
همیشه سبز خواهد بود

تا رسیدن سال نو
تنها یک سلام خورشید باقی ست