تماس با ما

موبایل: 2565 038 0912

دفتر تهران: 2565 2842 021

دفتر گرگان: 2565 3233 017

با کليک بر روي +1 ما را در گوگل محبوب کنيد

راهکار های کار با فرم ها در PHP-قسمت چهل و چهارم

بخش پنجم : نمایش و نگهداری مقادیر وارد شده در فیلدهای یک فرم PHP
 آشنایی با راهکار :
در این بخش از راهکار قصد داریم تا اطلاعاتی که کاربر در فرم وارد می کند را پس از Submit فرم ، به وی نشان داده و در فیلدها نگهداری می کنیم . برای این منظور یک قطعه کد PHP را درون خاصیت Value هر یک از فیلدهای متنی زیر قرار داده ایم : Name , Email و Website .
برای فیلد توصیح یا Comment که از نوع textarea می باشد ، کد لازم را درون تگ باز و بسته <textarea> جاگذاری کرده ایم .
همچنین برای فیلد جنسیت ، ابتدا بایستی کدی طراحی کرده تا مقدار انتخابی کاربر ( مقدار خاصیت Checked دکمه های Radio Button ) را تشخیص دهد . سپس مقدار Value گزینه انتخاب شده را نمایش خواهد داد .
کد مثال به صورت زیر خواهد بود :


Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
 
E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
 
Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
 
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
 
Gender:
   <input type="radio" name="gender"
      <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?>
       value="female">Female
   <input type="radio" name="gender"
      <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?>
       value="male">Male


 مشاهده کد کامل مثال و خروجی صفحه :
مثال زیر کد کامل و نهای راهکار برای اعتبار سنجی ، کنترل وارد نمودن فیلدهای اجباری و سپس نمایش اطلاعات وارد شده توسط کاربر در فرم را نشان می دهد . توضیحات هر بخش نیز ارایه شده است . برای نمایش خروجی هم به بخش خروجی بروید :

          


 <!DOCTYPE HTML>
 <html>
  <head>
    <style>
      .error {color: #FF0000;}
    </style>
  </head>
  <body>
 
    <?php
      // تعیین متغیرهای لازم و تنظیم مقدار اولیه آن
      $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
      $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
 
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { if (empty($_POST["name"]))
         {$nameErr = " وارد کردن نام اجباری است";} else { $name = test_input($_POST["name"]);
         // چک کردن اینکه آیا نام وارد شده فقط شامل حروف و فاصله خالی است if (!preg_match("/^[a-zA-Z
         ]*$/",$name)) { $nameErr = "فقط حروف و فاصله خالی مجاز است"; } }
   
     if (empty($_POST["email"])) {$emailErr = "وارد کردن ایمیل
        الزامی است";} else { $email = test_input($_POST["email"]); // چک کردن معتبر بودن
        آدرس ایمیل if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email)) { $emailErr
        = "آدرس ایمیل نا معتبر است"; } }
     
      if (empty($_POST["website"])) {$website = "";} else { $website
         = test_input($_POST["website"]); // چک کردن اینکه آدرس وارد شده دارای ساختار صحیح
         یک آدرس اینترنتی است if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website))
         { $websiteErr = "آدس اینترنتی وارد شده صحیح نیست"; } }
 
     if (empty($_POST["comment"])) {$comment = "";} else {$comment
        = test_input($_POST["comment"]);} if (empty($_POST["gender"])) {$genderErr = "تعیین
        جنسیت لازم است";} else {$gender = test_input($_POST["gender"]);} }
 
     function test_input($data)
        {
 
           // پاکسازی اطلاعات از کاراکترهای نا خواسته
          $data = trim($data);
          $data = stripslashes($data);
          $data = htmlspecialchars($data);
          return $data;
        }
  ?>
 
 <h2>PHP Form Validation Example</h2> <p><span
     class="error">* required field.</span></p> <form method="post"
     action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> Name: <input
     type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>"> <span class="error">*
     <?php echo $nameErr;?></span> <br><br> E-mail: <input
     type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"> <span class="error">*
     <?php echo $emailErr;?></span> <br><br> Website: <input
     type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>"> <span class="error"><?php
     echo $websiteErr;?></span> <br><br> Comment: <textarea name="comment"
     rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea> <br><br>
     Gender: <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female")
     echo "checked";?> value="female">Female <input type="radio" name="gender"
     <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">Male
     <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span> <br><br>
     <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form>
 
  <?php
 
       // نمایش اطلاعات وارد شده در خروجی echo "<h2>Your Input:</h2>";
           echo $name; echo "<br>"; echo $email; echo "<br>"; echo $website; echo
           "<br>"; echo $comment; echo "<br>"; echo $gender; ?>
 
  </body>
</html>

   

خروجی:

 منبع خبر


سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
f shdj, sefaresh, sefaresh .net, sefaresh.net, sthva, sthva nhj kj, sthva.kj, stthva.kj, xvhpd, آیفون, استفاده, اندروید, اپل, اپلیکیشن, اینترنت, باتری, بازار, دستگاه, دوربین, سامسونگ, سفارش, سفارش دات نت, سفارش دات نت sefaresh.net, سفارش.نت, سیستم, طراح وب, طراحي وب سايت, طراحی, طراحی وب سایت, فناوری, فیسبوک, مایکروسافت, موبایل, هوشمند, کاربران, کمپانی, گلکسی, گوشی, گوشی هوشمند, گوگل

نمایش تمامی تگ ها
بسته ویژه مدارس مدارس
بسته ویژه پزشکان پزشکان
بسته ویژه مهندسین مهندسین